divendres, 28 de març del 2008

Volem tornar a parlar al Ple

El passat dijous 13 de Març es va presentar l'escrit que posem a continuació a l'Ajuntament i un altre al Defensor de laCiutadania, denunciant l'expulsió que es va produïr al primer Ple de l'any, del qual vam ser expulsats.

A L´AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
( GRAMENET DE BESÒS )

En J.P.P (d.n.i. xxxxx.xxx) en nom i representació de l’entitat COMISSIÓ ANTIFEIXISTA 27 DE GENER, amb domicili social al c/ Sicília núm: 97; En J.P.G. (d.n.i. xxxxxxxx) en nom i representació de l’entitat LOKAL SOCIAL KRIDA amb domicili social al c/ Sicília núm: 97; en A.J.B. (d.n.i: xxxxxxxx), en nom i representació de GENT de GRAMENET (GG), amb domicili social a la Rambla Sant Sebastià núm: 37, (Galeria Rambla, local 8), i A.R.G. (d.n.i.: xxxxxxxx), en nom i representació de l’ATENEU POPULAR JULIA ROMERA, amb domicili social al c/ Santa Rosa núm: 18, totes elles, entitats ciutadanes d’aquesta localitat, compareixen davant aquesta instancia, i

M A N I F E S T E N :

Que el pasat día 4 de gener, les entitats sotasignats tenien concedit el dret a prendre la paraula en el ple municipal que es va celebrar en aquest Ajuntament. La sol·licitud prèvia havia estat realitzada complint amb els requisits legals que marca el Reglament de Participació Ciutadana. Seguint el que disposa aquesta normativa, el punt on es volia intervenir era el de la “Memòria històrica”, moció que constava degudament registrada, com un dels que formaven part de l’ordre del día.

Des del primer moment de la nostra intervenció, l’alcalde del Consistori, va interferir constantment en l’exposició prèvia que intentàvem fer-hi, interrompin constantment el torn de paraula donada, amb una freqüència inusitada, que feia impossible exercir, no ja el dret a la llibertat d’expressió, si no, ni tant sols el mateix Reglament de Participació. L’actitud poc democràtica i poc respectuosa del màxim representant municipal, va derivar en un exercici de prepotència institucional, que pretenia condicionar, des del començament de la nostra intervenció, el contingut de les valoracions històriques que s’anaven fent. Al marge dels criteris personals (simpaties o antipaties) de qui presideix aquest Consistori, els col·lectius ciutadans tenen dret a expressar públicament les seves valoracions o reflexions sobre uns determinats fets, i s’ha de respectar el torn de paraula, quan aquest dret es fan amb respecte, però sense submissió. El dret a respectar la paraula donada, era, és i deuria de ser, una qüestió indiscutible a aquestes alçades de democràcia, a la vida municipal. Malgrat tot, i en un acte poc exemplaritzador per a l’exercici de drets bàsics com el de participació de la ciutadania, l’alcalde unilateralment, i de forma taxativa, va donar per concloses les intervencions de les entitats quan aquestes encara s’estaven produint, i va ordenar l’expulsió de la sala de plens, tant dels representants que tenien concedida la paraula, com la dels seus acompanyants, frustrant les expectatives d’aquestes entitats ciutadanes i conculcant greument el dret de participació i paraula reglamentàriament atorgat.

Per tant, atenent els fets esmentats,

S O L·L I C I T E M : Que per tal de poder exposar verbalment les al·legacions que tenien que haver fet aquestes entitats ciutadanes, i que van ser indegudament interrompudes i negades, amb tècniques autoritaries que creiem històricament superades i desapareguts del nostre Ajuntament, demanem que se’ns torni a donar el dret de paraula en el proper ple, introduint en el corresponent ordre del día les modificacions que legalment corresponguin.

Gramenet de Besòs a 13 de març de 2008